TZ: Prázdno ⤬ Naplnění

 • 16. 7.–13. 10. 2019
 • Kurátoři: Ondřej Teplý, Šárka Zahálková

Umění ve veřejném prostoru Pardubic. Z galerie ven a zpátky dovnitř.

 • náhrdelník Chrudimky ↞↠ GAMPA ↞↠ Prokopka

Vernisáž: úterý 16. 7. 2019 od 17:00

 • 17:00 Performativní cykloprojížďka
 • 19:30 Zahájení výstavy
 • 20:00 Filip Drábek (SK/DE) / koncert
 • 22:00 Noční vycházka

Vystavující:

PRÁZDNO (GAMPA & veřejné prostory): Marta Fišerová Cwiklinski, Václav Jánoščík, Jan & Kristina Magasanikovi (CZ/DK), Radio Vérité, Martin Vongrej (SK) | trvání: 16. 7. – 29. 9. 2019

NAPLNĚNÍ (veřejné prostory – náhrdelník Chrudimky): Martin Dašek, Rozárka Jiráková, Richard Loskot, Artur Magrot, Eliška Perglerová | trvání: 16. 7. – 13. 10. 2019

Pořádají: GAMPA – Galerie města Pardubic, OFFCITY z. s.

Za finanční podporu patří poděkování: Statutárnímu městu Pardubice, Ministerstvu kultury ČR a Nadaci pro současné umění

Zvláštní poděkování za veškerou pomoc a podporu v realizaci projektu patří: Janu Mazuchovi, náměstkovi pro kulturu, Martinovi Karasovi, vedoucímu oddělení kultury Magistrátu města Pardubic, Aleši Reiskému z Odboru hlavního architekta

www.prazdno-naplneni.cz

Při hledání městské prázdnoty dříve nebo později skončíme u toho, že její esence tkví v osobním pocitu. Prázdná místa pro nás bývají těžko pojmenovatelné, podivné, cíleně opomíjené lokality; jsou to místa zapomenutá či čekající na novou funkci a uplatnění. To, že spočívají mimo náš antropocentrický zorný úhel, však neznamená, že jejich existence je bez významu a obsahu. Tato místa poskytují útočiště divokosti, špetce chaosu v řádu města – částečně či zcela nekultivované zeleni, živočichům, lidem bez domova – tomu, co v organizmu města nechceme vidět a vědomě či nevědomě přehlížíme.

V rámci celoročního výstavního programu GAMPY nahlížíme a soudobou uměleckou řečí zprostředkováváme různé úhly pohledu na pojem resilience, jinými slovy na schopnost jednotlivce, společnosti či ekosystému uvědomit si, reagovat a vyrovnat se s nastalou krizí. První výstavou cyklu (Plastic Heart) jsme poukázali na vysoce aktuální ekologický aspekt týkající se problematiky plastů a znečištění oceánů. Předchozí instalace (Ředění soust) nás pak přesunula od globálního problému k jednotlivci a jeho schopnosti se v dnešní době nekončících lavin vjemů pozastavit a koncentrovat. Stávajícím projektem pak zkoumáme urbánní kontext, analyzujeme zdánlivé prázdno a na případové studii konkrétního území se zamýšlíme nad rolí a významem místa, ať už ve smyslu městotvorby, tak paměti, environmentu či filosofie. Resilientní město si je vědomo křehkosti a zranitelnosti svého systému a vztahů, do nichž vstupuje; chová se životaschopně, funkčně a udržitelně.

Veřejný prostor města neutváří jen hmota – domy, ulice, náměstí, parky či jiná místa a zákoutí, nýbrž i společenské interakce – to nehmatatelné, a přesto natolik přítomné a formující. Pocit prázdnoty proto ne vždy přichází s chyběním fyzického, ale s absencí prostoru pro zbudování vzájemného sepětí a vztahu s lokalitou. Jedním ze skvělých nástrojů k odhalování skrytých potenciálů míst, k jejich doplňování, spoluutváření či rozšiřování významů dokáže být umění. Přistupuje–li se však k jeho komponování do veřejného prostoru vědomě a s rozmyslem.

Umělecká díla dočasně usazená kolem řeky Chrudimky – v blízkosti Vinice a na tzv. Červeňáku ohledávají možnosti a sílu tohoto území a vztahují se k navýsost aktuálním globálním i regionálním tématům spjatých s problematikou vody, městské zeleně, udržitelnosti, infrastruktury i křehkosti a pomíjivosti času, stavů i věcí. Autorské práce v citlivém a otevřeném rozhovoru komunikují s říčním tokem, městskou divočinou i historií. Ne všechny jsou však viditelné a dosažitelné na první pohled a pokus. Je třeba zbystřit smysly, usebrat se a vědomě vykročit.

Prázdnem i Naplněním vytváříme prostor pro neobvyklé pohledy na skutečnost, napomáháme vytvářet platformu pro trvalou a vědomou práci s uměním pro veřejný prostor. Tak chápeme roli městské galerie.

Šárka Zahálková, kurátorka projektu

O AUTORECH:

 • PRÁZDNO:

Marta Fišerová Cwiklinski (* 1987) 

Marta Fišerová Cwiklinski, absolventka malby a konceptuální tvorby na brněnské FAVU, se ve své práci kriticky vztahuje k osobním a společenským zkušenostem z prostoru. Vytváří instalace, jež jsou výsledkem podrobných zkoumání konkrétního tématu. Detailní rešerše jí pomáhají dostat se k jádru věci, někdy i nečekaným souvislostem, a především dojít k vnitřnímu uspokojení, že všechna místa myšlenkové mapy již byla obsažena. Není proto divu, že její projekt se k areálu Prokopky, zdánlivé městské prázdnotě, vztahuje nejkonkrétněji. Je muzeálním záznamem místa, času, prostoru, dějů a věcí. Poukazuje na relativitu prázdnoty i na lidskou potřebu shromažďovat a klasifikovat.

Václav Jánoščík (* 1985)

Václav Janoščík působí jako pedagog na několika vysokých uměleckých školách, věnuje se kurátorství a teoretické práci v širokém spektru témat od současného umění až po populární kulturu. Práce se slovem, hledání nových kontextů, vztahů, významů a souvislostí je mu vlastní. Nejen proto do procesu ohledávání prázdna přináší mytologický výklad v několika kapitolách.

Jan & Kristina Magasanikovi (* 1977, CZ/DK)

Jan a Kristina Magasanikovi jsou architekti dlouhodobě žijící a pracující v dánské Kodani. Jan je jedním z vedoucích architektů světoznámého studia BIG; oba dva pak stojí za projektem galerie Deska v severočeském Ústí nad Labem, jejíž existenci jsou s to udržovat i na dálku. Deska, která je usazená na budově bývalých veřejných záchodků, je velkoplošným plátnem proměňujícího obrazu ve veřejném prostoru. Plocha, která je určena pro interakci a zásahy přizvaných autorů. V obdobném principu k instalaci Jan s Kristinou přistupují i v pardubické GAMPĚ. Svým zásahem zde vytvářejí plochu pro ostatní, usazují a propojují je v prázdnu.

Radio Vérité

Radio Vérité tvoří dvojice Martin Ožvold (SK) a Johana Ožvold. Johana je filmová a rozhlasová režisérka, herečka, hudebnice a improvizátorka (Rádio Ivo). Martin pak hudební skladatel, zvukový umělec a pedagog zvukové tvorby na pražské FAMU. V médiu zvuku a tvůrčí práce s ním se tedy oba dva setkávají a pardubické vizuální prázdno i jeho naplnění doplňují o audiální složku. Dá se říci, že vstupem Radio Vérité do projektu vzniká audiovizuální dílo v rozšířeném časoprostoru. Martin s Johanou zvukově propojují práce všech ostatních.

Martin Vongrej (SK, * 1986)

Martin Vongrej vystudoval bratislavskou Vysokou školu výtvarných umění u Ilony Németh. Již v roce 2010 byl vybrán na přehlídku současného umění Manifesta 8 ve španělské Murcii a o tři roky později se stal finalistou Ceny Oskára Čepana – slovenského ekvivalentu Ceny J. Chalupeckého pro mladé umělce. Martin vytváří intuitivní a současně systematické instalace, pracující s obrazy, texty a nápadně nenápadnými prostorovými intervencemi. Těm vždy předchází hluboká myšlenková analýza, kde každá informace je rozložena na prvočinitele, aby byla následně prostřednictvím různých prostředků interpretována a zprostředkována. Motiv prázdna Martin nachází v kružnici, kterou propojuje bývalou Prokopku s galerií na Příhrádku. Geometricky determinovaný činitel pak vede k detailnímu fyzickému zakušení veřejného prostoru a dalšímu uvažování nad existencí prázdnoty. Vně nebo uvnitř?

 • NAPLNĚNÍ:

Martin Dašek (* 1981)

Martin Dašek absolvoval pražskou UMPRUM v ateliéru Prostorové tvorby Mariana Karla. Věnuje se především environmentálním a urbánním zásahům, zkoumá a hledá vztahy mezi hmotou a prázdným prostorem, mezi člověkem a jeho okolím. Martinův projekt pro festival Naplnění spočívá v ručním prořezání náletových dřevin a vytvoření dlouhého úzkého koridoru táhnoucího se bujným porostem až k Chrudimce. Řez jako archeologická i ekologická sonda a procesuální rozhovor s místem. V krajině se neobjevuje žádný cizí element. Jen zhruba 50 metrů dlouhá čára propojující oba břehy, která se postupně zaceluje – znovu zarůstá až zmizí docela. Pátrej očima z vyhlídky na mostním torzu na pravém břehu Chrudimky, hledej cestu ke koridoru, dotkni se a projdi touto zkušeností.

Rozárka Jiráková (* 1992)

Rozárka Jiráková je mladá architektka, čerstvá absolventka liberecké fakulty umění a architektury, oboru design prostředí. Ve své práci Rozárka polemizuje s myšlenkou recyklace ve smyslu procesu znovunabytí plnohodnotné funkce a s pojmem prostoru jako místa, kterému náleží nejen materiálové hodnoty, nýbrž i hodnoty filosofické a citové. Na území bývalého vojenského prostoru u řeky Chrudimky nalézá cesty k vybudování nového smyslu prostoru, a to nejen jeho revitalizací, ale též recyklací a s ní spojenou nově nabytou kvalitou. Drobnými architektonickými intervencemi podtrhuje stávající i nově objevené funkce míst.

Richard Loskot (* 1984)

Richard Loskot patří mezi nejvýraznější osobnosti současné české umělecké scény. Je vedoucím ateliéru designu prostředí na liberecké fakultě umění a architektury, kde sám i dříve absolvoval. Čtyřikrát byl nominován na prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro vizuální umělce do 35 let a pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Jeho tvorba je založena na procesuálnosti, vytváření situací a prostředí, která pracují s možnostmi lidského vnímání a technologickými výdobytky současnosti. Na Richardovu světelnou instalaci je zapotřebí si vyčkat do soumraku. Jeho světelné obrazy dávají vybraným místům nový rozměr a význam, naplňují je. Vytváří korálky náhrdelníku Chrudimky, jež vás proti proudu řeky dovedou až do jiného světa.

Artur Magrot (* 1985)

Svými aktivitami a projekty pro veřejný prostor (např. Ukradená galerie) na sebe v českém i mezinárodním kontextu Artur Magrot upozornil ještě před svým nástupem do Ateliéru intermediální tvorby Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové na pražské AVU. Ve své práci se Artur dlouhodobě zabývá tématy teritoria, jeho sdílení, vytyčování a obrany, překračování i nabourávání. Sám ke své tvorbě dodává: „I přes častý odkaz na virtualitu a prostory neviditelné architektury, tedy prostředí, které můžeme zažívat pouze skrze technologické nástroje, mne v mé práci zpravidla ovlivňuje veřejný prostor. Jeho specifické, deterministické utváření, vrstvy a hustota, rozpoznávací a komunikační znaky.“ V Pardubicích, tam kdesi hluboko v městské divočině, Artur vytváří útočiště pro paměť místa – minulou, přítomnou i budoucí. Jeho mýtická Valhalla nabízí vícevrstevnaté možnosti čtení příběhů Kohnova mostu v prostoru bývalého cvičiště železničního vojska.

Eliška Perglerová (* 1987)

Eliška Perglerová je absolventkou pražské AVU – sochařské a monumentální tvorby u profesorů Zeithammla a Příhody. Její práce osciluje mezi sochou, instalací, performancí či happeningem. Objekty, které Eliška vytváří, se zpravidla neobejdou bez divákovy interakce. Osahávají jeho schopnost koncentrace, nutí ho zpracovávat osobní strachy a úzkosti. Více či méně patrnou změnu pravoúhlého altánu usazeného v říčním toku ovlivňuje vodní plynutí. Čtvercový půdorys se mění v obdélník. Pravý úhel autorka vnímá jako zástupce civilizace, komfortu, uzavřenosti ke změnám. Času, který trávíme v pravoúhlých objektech, přibývá, obklopujeme se jimi a jsme na ně zvyklí. Narušení tohoto standardu může vést k pocitu nejistoty či úzkosti. Chrám pravého úhlu by dle autorky měl tento stereotyp akcelerovat, a tím nás vést k větší vnímavosti.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

Umělecký festival během léta doplní řada doprovodných programů: filmových projekcí, dílen pro děti i dospělé, procházek, pikniků a performancí. Těšíme se na naplněné léto v prostorách GAMPY i ulicích a zákoutích města.

ZAHÁJENÍ

úterý 16. 7. | 17:00 Performativní cykloprojížďka ~ 19:30 Vernisáž ~ 20:00 Filip Drábek (SK/DE) / koncert ~ 22:00 Noční vycházka

FILMOVÉ ÚTERKY / 20:00 / vstupné: 50 Kč

 • 23. 7. | Caravaggio – duše a krev (IT, 2018, 90 min), CZ titulky
 • 30. 7. | Van Gogh – o obilných polích a oblačném nebi (IT, 2018, 85 min), CZ titulky
 • 6. 8. | Hitler versus Picasso (IT, FR, DE, 2018, 94 min), CZ titulky
 • 13. 8. | Prado – sbírka plná divů (IT, 2019, 90 min), CZ titulky
 • 20. 8. | Klimt & Schiele – Erós & Psyché (IT, 2018, 90 min), CZ titulky
 • 27. 8. | Monetovy lekníny – magie vody a světla (IT, 2018, 90 min), CZ titulky

RODINNÉ STŘEDY / 10:00–12:00 / 24. 7., 7. 8., 21. 8., 18. 9. / vstupné: 50 Kč

PIKNIKOVÉ ČTVRTKY & PROCHÁZKY & PŘEKVAPENÍ / 18:00 / vstupné dobrovolné

 • 25. 7. | Expodium (NL) & noční vycházka
 • 1. 8. | OFFCITY AiR – do prázdna / happening
 • 8. 8. | Piknik & kurátorská procházka & překvapení
 • 29. 8. | Gerhard Feldbacher (AT): Flying Teahouse & překvapení
 • 5. 9. | Contemplative Rules / performance & noční vycházka
 • 19. 9. | Piknik & kurátorská procházka & překvapení

SENIORSKÉ PÁTKY / 10:00–12:00 / 8. 8., 23. 8., 20. 9. / vstupné: 50 Kč

BĚLOBRANSKÉ NÁMĚSTÍ / 20.–21.9. / festival & sousedská slavnost

Prázdno ⤬ Naplnění

TISKOVÁ ZPRÁVA


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Srdečně Vás zveme na zahájení nového projektu Prázdno ⤬ Naplnění, který je pozváním vyjít z galerie ven. Zapište si do svých diářů úterý 16. července 2019 od 17:00. Více informací najdete na webové stránce projektu, zde nebo na sociálních sítích.


S přicházejícím létem srdečně zveme všechny malé odvážlivce na naše letní příměstské tábory: již tradiční GAMPing (v termínech: 29.7.–2.8.2019 a 26.–30.8.2019) a nově také animační (8.7.-12.7.2019). S přihláškami neotálejte!


Děkujeme všem kurátorům a kurátorkám, kteří zaslali své přihlášky do výběrového řízení na kurátorské projekty pro 2020. Celkem se nám sešlo 10 návrhů. O těch, které se stanou součástí výstavního programu příštího roku rozhodne umělecká rada do 30. června 2019.


Součástí aktuální Ředění soust je bohatý a citlivě poskládaný doprovodný program pro malé i velké. Přesvědčte se sami. Těšíme se na Vás! 


Nezapomínáme na školy. Bez galerijních animací pro všechny věkové kategorie si už Gampu nedokážeme ani představit.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI