TZ: Prázdno ⤬ Naplnění

 • 16. 7.–13. 10. 2019
 • Kurátoři: Ondřej Teplý, Šárka Zahálková

Umění ve veřejném prostoru Pardubic. Z galerie ven a zpátky dovnitř.

 • náhrdelník Chrudimky ↞↠ GAMPA ↞↠ Prokopka

Vernisáž: úterý 16. 7. 2019 od 17:00

 • 17:00 Performativní cykloprojížďka
 • 19:30 Zahájení výstavy
 • 20:00 Filip Drábek (SK/DE) / koncert
 • 22:00 Noční vycházka

Vystavující:

PRÁZDNO (GAMPA & veřejné prostory): Marta Fišerová Cwiklinski, Václav Jánoščík, Jan & Kristina Magasanikovi (CZ/DK), Radio Vérité, Martin Vongrej (SK) | trvání: 16. 7. – 29. 9. 2019

NAPLNĚNÍ (veřejné prostory – náhrdelník Chrudimky): Martin Dašek, Rozárka Jiráková, Richard Loskot, Artur Magrot, Eliška Perglerová | trvání: 16. 7. – 13. 10. 2019

Pořádají: GAMPA – Galerie města Pardubic, OFFCITY z. s.

Za finanční podporu patří poděkování: Statutárnímu městu Pardubice, Ministerstvu kultury ČR a Nadaci pro současné umění

Zvláštní poděkování za veškerou pomoc a podporu v realizaci projektu patří: Janu Mazuchovi, náměstkovi pro kulturu, Martinovi Karasovi, vedoucímu oddělení kultury Magistrátu města Pardubic, Aleši Reiskému z Odboru hlavního architekta

www.prazdno-naplneni.cz

Při hledání městské prázdnoty dříve nebo později skončíme u toho, že její esence tkví v osobním pocitu. Prázdná místa pro nás bývají těžko pojmenovatelné, podivné, cíleně opomíjené lokality; jsou to místa zapomenutá či čekající na novou funkci a uplatnění. To, že spočívají mimo náš antropocentrický zorný úhel, však neznamená, že jejich existence je bez významu a obsahu. Tato místa poskytují útočiště divokosti, špetce chaosu v řádu města – částečně či zcela nekultivované zeleni, živočichům, lidem bez domova – tomu, co v organizmu města nechceme vidět a vědomě či nevědomě přehlížíme.

V rámci celoročního výstavního programu GAMPY nahlížíme a soudobou uměleckou řečí zprostředkováváme různé úhly pohledu na pojem resilience, jinými slovy na schopnost jednotlivce, společnosti či ekosystému uvědomit si, reagovat a vyrovnat se s nastalou krizí. První výstavou cyklu (Plastic Heart) jsme poukázali na vysoce aktuální ekologický aspekt týkající se problematiky plastů a znečištění oceánů. Předchozí instalace (Ředění soust) nás pak přesunula od globálního problému k jednotlivci a jeho schopnosti se v dnešní době nekončících lavin vjemů pozastavit a koncentrovat. Stávajícím projektem pak zkoumáme urbánní kontext, analyzujeme zdánlivé prázdno a na případové studii konkrétního území se zamýšlíme nad rolí a významem místa, ať už ve smyslu městotvorby, tak paměti, environmentu či filosofie. Resilientní město si je vědomo křehkosti a zranitelnosti svého systému a vztahů, do nichž vstupuje; chová se životaschopně, funkčně a udržitelně.

Veřejný prostor města neutváří jen hmota – domy, ulice, náměstí, parky či jiná místa a zákoutí, nýbrž i společenské interakce – to nehmatatelné, a přesto natolik přítomné a formující. Pocit prázdnoty proto ne vždy přichází s chyběním fyzického, ale s absencí prostoru pro zbudování vzájemného sepětí a vztahu s lokalitou. Jedním ze skvělých nástrojů k odhalování skrytých potenciálů míst, k jejich doplňování, spoluutváření či rozšiřování významů dokáže být umění. Přistupuje–li se však k jeho komponování do veřejného prostoru vědomě a s rozmyslem.

Umělecká díla dočasně usazená kolem řeky Chrudimky – v blízkosti Vinice a na tzv. Červeňáku ohledávají možnosti a sílu tohoto území a vztahují se k navýsost aktuálním globálním i regionálním tématům spjatých s problematikou vody, městské zeleně, udržitelnosti, infrastruktury i křehkosti a pomíjivosti času, stavů i věcí. Autorské práce v citlivém a otevřeném rozhovoru komunikují s říčním tokem, městskou divočinou i historií. Ne všechny jsou však viditelné a dosažitelné na první pohled a pokus. Je třeba zbystřit smysly, usebrat se a vědomě vykročit.

Prázdnem i Naplněním vytváříme prostor pro neobvyklé pohledy na skutečnost, napomáháme vytvářet platformu pro trvalou a vědomou práci s uměním pro veřejný prostor. Tak chápeme roli městské galerie.

Šárka Zahálková, kurátorka projektu

O AUTORECH:

 • PRÁZDNO:

Marta Fišerová Cwiklinski (* 1987) 

Marta Fišerová Cwiklinski, absolventka malby a konceptuální tvorby na brněnské FAVU, se ve své práci kriticky vztahuje k osobním a společenským zkušenostem z prostoru. Vytváří instalace, jež jsou výsledkem podrobných zkoumání konkrétního tématu. Detailní rešerše jí pomáhají dostat se k jádru věci, někdy i nečekaným souvislostem, a především dojít k vnitřnímu uspokojení, že všechna místa myšlenkové mapy již byla obsažena. Není proto divu, že její projekt se k areálu Prokopky, zdánlivé městské prázdnotě, vztahuje nejkonkrétněji. Je muzeálním záznamem místa, času, prostoru, dějů a věcí. Poukazuje na relativitu prázdnoty i na lidskou potřebu shromažďovat a klasifikovat.

Václav Jánoščík (* 1985)

Václav Janoščík působí jako pedagog na několika vysokých uměleckých školách, věnuje se kurátorství a teoretické práci v širokém spektru témat od současného umění až po populární kulturu. Práce se slovem, hledání nových kontextů, vztahů, významů a souvislostí je mu vlastní. Nejen proto do procesu ohledávání prázdna přináší mytologický výklad v několika kapitolách.

Jan & Kristina Magasanikovi (* 1977, CZ/DK)

Jan a Kristina Magasanikovi jsou architekti dlouhodobě žijící a pracující v dánské Kodani. Jan je jedním z vedoucích architektů světoznámého studia BIG; oba dva pak stojí za projektem galerie Deska v severočeském Ústí nad Labem, jejíž existenci jsou s to udržovat i na dálku. Deska, která je usazená na budově bývalých veřejných záchodků, je velkoplošným plátnem proměňujícího obrazu ve veřejném prostoru. Plocha, která je určena pro interakci a zásahy přizvaných autorů. V obdobném principu k instalaci Jan s Kristinou přistupují i v pardubické GAMPĚ. Svým zásahem zde vytvářejí plochu pro ostatní, usazují a propojují je v prázdnu.

Radio Vérité

Radio Vérité tvoří dvojice Martin Ožvold (SK) a Johana Ožvold. Johana je filmová a rozhlasová režisérka, herečka, hudebnice a improvizátorka (Rádio Ivo). Martin pak hudební skladatel, zvukový umělec a pedagog zvukové tvorby na pražské FAMU. V médiu zvuku a tvůrčí práce s ním se tedy oba dva setkávají a pardubické vizuální prázdno i jeho naplnění doplňují o audiální složku. Dá se říci, že vstupem Radio Vérité do projektu vzniká audiovizuální dílo v rozšířeném časoprostoru. Martin s Johanou zvukově propojují práce všech ostatních.

Martin Vongrej (SK, * 1986)

Martin Vongrej vystudoval bratislavskou Vysokou školu výtvarných umění u Ilony Németh. Již v roce 2010 byl vybrán na přehlídku současného umění Manifesta 8 ve španělské Murcii a o tři roky později se stal finalistou Ceny Oskára Čepana – slovenského ekvivalentu Ceny J. Chalupeckého pro mladé umělce. Martin vytváří intuitivní a současně systematické instalace, pracující s obrazy, texty a nápadně nenápadnými prostorovými intervencemi. Těm vždy předchází hluboká myšlenková analýza, kde každá informace je rozložena na prvočinitele, aby byla následně prostřednictvím různých prostředků interpretována a zprostředkována. Motiv prázdna Martin nachází v kružnici, kterou propojuje bývalou Prokopku s galerií na Příhrádku. Geometricky determinovaný činitel pak vede k detailnímu fyzickému zakušení veřejného prostoru a dalšímu uvažování nad existencí prázdnoty. Vně nebo uvnitř?

 • NAPLNĚNÍ:

Martin Dašek (* 1981)

Martin Dašek absolvoval pražskou UMPRUM v ateliéru Prostorové tvorby Mariana Karla. Věnuje se především environmentálním a urbánním zásahům, zkoumá a hledá vztahy mezi hmotou a prázdným prostorem, mezi člověkem a jeho okolím. Martinův projekt pro festival Naplnění spočívá v ručním prořezání náletových dřevin a vytvoření dlouhého úzkého koridoru táhnoucího se bujným porostem až k Chrudimce. Řez jako archeologická i ekologická sonda a procesuální rozhovor s místem. V krajině se neobjevuje žádný cizí element. Jen zhruba 50 metrů dlouhá čára propojující oba břehy, která se postupně zaceluje – znovu zarůstá až zmizí docela. Pátrej očima z vyhlídky na mostním torzu na pravém břehu Chrudimky, hledej cestu ke koridoru, dotkni se a projdi touto zkušeností.

Rozárka Jiráková (* 1992)

Rozárka Jiráková je mladá architektka, čerstvá absolventka liberecké fakulty umění a architektury, oboru design prostředí. Ve své práci Rozárka polemizuje s myšlenkou recyklace ve smyslu procesu znovunabytí plnohodnotné funkce a s pojmem prostoru jako místa, kterému náleží nejen materiálové hodnoty, nýbrž i hodnoty filosofické a citové. Na území bývalého vojenského prostoru u řeky Chrudimky nalézá cesty k vybudování nového smyslu prostoru, a to nejen jeho revitalizací, ale též recyklací a s ní spojenou nově nabytou kvalitou. Drobnými architektonickými intervencemi podtrhuje stávající i nově objevené funkce míst.

Richard Loskot (* 1984)

Richard Loskot patří mezi nejvýraznější osobnosti současné české umělecké scény. Je vedoucím ateliéru designu prostředí na liberecké fakultě umění a architektury, kde sám i dříve absolvoval. Čtyřikrát byl nominován na prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro vizuální umělce do 35 let a pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Jeho tvorba je založena na procesuálnosti, vytváření situací a prostředí, která pracují s možnostmi lidského vnímání a technologickými výdobytky současnosti. Na Richardovu světelnou instalaci je zapotřebí si vyčkat do soumraku. Jeho světelné obrazy dávají vybraným místům nový rozměr a význam, naplňují je. Vytváří korálky náhrdelníku Chrudimky, jež vás proti proudu řeky dovedou až do jiného světa.

Artur Magrot (* 1985)

Svými aktivitami a projekty pro veřejný prostor (např. Ukradená galerie) na sebe v českém i mezinárodním kontextu Artur Magrot upozornil ještě před svým nástupem do Ateliéru intermediální tvorby Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové na pražské AVU. Ve své práci se Artur dlouhodobě zabývá tématy teritoria, jeho sdílení, vytyčování a obrany, překračování i nabourávání. Sám ke své tvorbě dodává: „I přes častý odkaz na virtualitu a prostory neviditelné architektury, tedy prostředí, které můžeme zažívat pouze skrze technologické nástroje, mne v mé práci zpravidla ovlivňuje veřejný prostor. Jeho specifické, deterministické utváření, vrstvy a hustota, rozpoznávací a komunikační znaky.“ V Pardubicích, tam kdesi hluboko v městské divočině, Artur vytváří útočiště pro paměť místa – minulou, přítomnou i budoucí. Jeho mýtická Valhalla nabízí vícevrstevnaté možnosti čtení příběhů Kohnova mostu v prostoru bývalého cvičiště železničního vojska.

Eliška Perglerová (* 1987)

Eliška Perglerová je absolventkou pražské AVU – sochařské a monumentální tvorby u profesorů Zeithammla a Příhody. Její práce osciluje mezi sochou, instalací, performancí či happeningem. Objekty, které Eliška vytváří, se zpravidla neobejdou bez divákovy interakce. Osahávají jeho schopnost koncentrace, nutí ho zpracovávat osobní strachy a úzkosti. Více či méně patrnou změnu pravoúhlého altánu usazeného v říčním toku ovlivňuje vodní plynutí. Čtvercový půdorys se mění v obdélník. Pravý úhel autorka vnímá jako zástupce civilizace, komfortu, uzavřenosti ke změnám. Času, který trávíme v pravoúhlých objektech, přibývá, obklopujeme se jimi a jsme na ně zvyklí. Narušení tohoto standardu může vést k pocitu nejistoty či úzkosti. Chrám pravého úhlu by dle autorky měl tento stereotyp akcelerovat, a tím nás vést k větší vnímavosti.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

Umělecký festival během léta doplní řada doprovodných programů: filmových projekcí, dílen pro děti i dospělé, procházek, pikniků a performancí. Těšíme se na naplněné léto v prostorách GAMPY i ulicích a zákoutích města.

ZAHÁJENÍ

úterý 16. 7. | 17:00 Performativní cykloprojížďka ~ 19:30 Vernisáž ~ 20:00 Filip Drábek (SK/DE) / koncert ~ 22:00 Noční vycházka

FILMOVÉ ÚTERKY / 20:00 / vstupné: 50 Kč

 • 23. 7. | Caravaggio – duše a krev (IT, 2018, 90 min), CZ titulky
 • 30. 7. | Van Gogh – o obilných polích a oblačném nebi (IT, 2018, 85 min), CZ titulky
 • 6. 8. | Hitler versus Picasso (IT, FR, DE, 2018, 94 min), CZ titulky
 • 13. 8. | Prado – sbírka plná divů (IT, 2019, 90 min), CZ titulky
 • 20. 8. | Klimt & Schiele – Erós & Psyché (IT, 2018, 90 min), CZ titulky
 • 27. 8. | Monetovy lekníny – magie vody a světla (IT, 2018, 90 min), CZ titulky

RODINNÉ STŘEDY / 10:00–12:00 / 24. 7., 7. 8., 21. 8., 18. 9. / vstupné: 50 Kč

PIKNIKOVÉ ČTVRTKY & PROCHÁZKY & PŘEKVAPENÍ / 18:00 / vstupné dobrovolné

 • 25. 7. | Expodium (NL) & noční vycházka
 • 1. 8. | OFFCITY AiR – do prázdna / happening
 • 8. 8. | Piknik & kurátorská procházka & překvapení
 • 29. 8. | Gerhard Feldbacher (AT): Flying Teahouse & překvapení
 • 5. 9. | Contemplative Rules / performance & noční vycházka
 • 19. 9. | Piknik & kurátorská procházka & překvapení

SENIORSKÉ PÁTKY / 10:00–12:00 / 8. 8., 23. 8., 20. 9. / vstupné: 50 Kč

BĚLOBRANSKÉ NÁMĚSTÍ / 20.–21.9. / festival & sousedská slavnost

Prázdno ⤬ Naplnění

TISKOVÁ ZPRÁVA


galerie města pardubic

Příhrádek 5, 53116 Pardubice
T: + 420 730 524 909
E: info@gmpardubice.cz
3D pohled do expozice


otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 hodin


VSTUPNÉ ZDARMA

WIFI PŘIPOJENÍ ZDARMA

FOTOGRAFOVÁNÍ POVOLENO


Novinky

Prázdninami Prázdno neskončilo. Začíná naplněné babí léto a podzim. V pátek 20. a sobotu 21. září 2019 Vás srdečně zveme na sousedskou slavnost na Bělobranském náměstí a 9. října v GAMPě zahájíme novou výstavu.


Srdečně Vás zveme na další vernisáž: zahájení výstavy čerstvých absolventů uměleckých škol Kryštofa Strejce a Jakuba Dvořáka. Vernisáž doprovodí unikátní performance japonského umělce Akiho Ondy. Na viděnou 9. října od 18:00 v Gampě.


Od 1. ledna 2018 přechází Galerie města Pardubic pod novou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejíž zřizovatelem je statutární město Pardubice.


NAŠI PARTNEŘI